2018年4月16日月曜日

小川山クライミング(4月10日)

小川山クライミング。継続は力なり!